Privacy Policy

บทนำ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์แพลตฟอร์ม SMSMKT ภายใต้การดำเนินการของ บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด ทาง SMSMKT มีความตระหนักอย่างยิ่งในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้เป็นไปตามมาตราฐานสากล เมื่อคุณได้เริ่มใช้บริการ เว็บไซต์ของเรา เราจึงได้พัฒนานโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น เพื่ออธิบายถึงประเภทของข้อมูล ที่เรารวบรวมเก็บและประมวลผล พร้อมให้สิทธิ์คุณในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลได้ เพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมายนโยบายการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลGDPR (General Data Protection Regulation)” ว่าด้วยมาตรการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล โดยคำนึงถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูล ตั้งแต่ขั้นออกแบบ จนถึงตลอดกระบวนการที่ตามมา

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลความเป็นส่วนตัว หมายถึง ข้อมูลใดๆ ไม่ว่าจะบันทึกอยู่ในรูปแบบข้อมูลเอกสาร หรือไม่ก็ตาม
ซึ่งข้อมูลระบุความเป็นตัวตนของบุคคลมีความชัดเจนหรือสามารถระบุได้อย่างสมเหตุผลและตรงไปตรงมา
โดยผู้ถือครอบครองข้อมูลหรือเมื่อร่วมกับข้อมูลอื่นโดยตรงและที่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัด

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากคุณ

1.1.1 ชื่อ*
1.1.2 นามสกุล*
1.1.3 อีเมล*
1.1.4 เบอร์โทรศัพท์*

1.2 ข้อมูลสำหรับออกใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีสำหรับบุคคลและนิติบุคคล 

1.2.1 ชื่อ* (บุคคลธรรมดา)
1.2.2 นามสกุล* (บุคคลธรรมดา)
1.2.3 เลขประจำตัวประชาชน* (บุคคลธรรมดา)
1.2.4 ชื่อบริษัท (นิติบุคคล)
1.2.5 ชื่อผู้ติดต่อ (นิติบุคคล)
1.2.6 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (นิติบุคคล)
1.2.7 ที่อยู่* (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)
1.2.8 เบอร์โทรศัพท์* (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)
1.2.9 อีเมล* (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)

1.3 ข้อมูลบัญชีทางการเงิน อาทิเช่น บัญชีธนาคารและรายละเอียดการชำระเงิน

1.4 ข้อมูลการทำธุรกรรมรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงินจากคุณและรายละเอียดการสั่งซื้อที่คุณได้ซื้อบริการจากบริษัท

2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 ทาง SMSMKT จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ
ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่าน
2.2 เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการและการเข้าถึงแพลตฟอร์ม
2.3 เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่านผ่านแพลตฟอร์ม
2.4 การชำระเงินค่าบริการที่ท่านชำระผ่านแพลตฟอร์ม
2.5 เพื่อตรวจสอบการทำธุรกรรมที่ทำบนแพลตฟอร์ม
2.6 เพื่อออกเอกสารต่างๆ อาทิ เช่น ใบเสร็จรับเงิน,ใบกำกับภาษี
2.7 เพื่อทำการส่งเอกสารต่างๆ อาทิ เช่น ใบเสร็จรับเงิน,ใบกำกับภาษี
2.8 เพื่อปรับปรุงรูปแบบหรือเนื้อหาของเว็บไซต์เเละปรับเปลี่ยนให้กับผู้ใช้
2.9 เพื่อทำการวิจัยภายในองกรณ์เกี่ยวกับข้อมูลและพฤติกรรมของผู้ใช้
2.10 เพื่อเสนอข้อมูลที่บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์หรือที่ท่านร้องขอจากบริษัทรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบริการ

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 SMSMKT จะรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน ตลอดจนข้อมูลการใช้งานของท่าน
โดยไม่นำไปเปิดเผยแก่บุคคลที่สาม เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ โดยเด็ดขาด
3.2 SMSMKT จะพิจารณาการร้องขอเปิดเผยข้อมูลหากกรณีมีกฎหมายบังคับใช้

4. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

4.1 การจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่ต้องการเข้าใช้
4.2 บริษัทจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็น
หรือตามกฎหมายหรือเท่าที่ มีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการเก็บข้อมูลนั้นไว้
4.3 มีระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอก
4.4 ใช้ SSL เข้ารหัสแบบ 256 bit (ระบบล็อคเข้ารหัส) เมื่อประมวลผลข้อมูล
4.5 หากท่านเชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของท่านถูกละเมิดโดย SMSMKT กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อป้องกันข้อมูลความเป็นส่วนตัว

วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คือ การปกป้องรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน
อย่างไรก็ตาม ทาง SMSMKT ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

line chat