PAYMENT

Fill out information for payment notification.


Drop file to upload
or browse file .jpg, .jpeg, .png


Drop file to upload
or browse file .jpg, .jpeg, .png, .pdf

บาท
CAPTCHA Image

*Please enter the Verify Code to match the characters in the picture.
  • Note :
  • 1. หลังจากทางบริษัทฯ ได้รับหลักฐานการโอนเงิน ท่านจะสามารถใช้บริการส่ง SMS ได้ภายใน 1 ชม. ในวันทำการ
  • 2. กรณีนิติบุคคล หากทำการชำระเงินแล้ว ผู้ประกอบการต้องดำเนินการส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ภายใน 1 วัน ในวันทำการ โดยทำการส่งเอกสารดังกล่าวมาที่อีเมลฝ่ายบริหารลูกค้า[email protected]
  • 3. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการสั่งซื้อและขั้นตอนการชำระค่าบริการ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่Contact us
line chat