นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) (อัปเดตล่าสุดเมื่อ: 10/06/2565)

ถ้อยแถลงเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แพลตฟอร์ม SMSMKT ภายใต้การดำเนินการของ บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด ทาง SMSMKT มุ่งมั่นที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของบุคคลและมีความตระหนักอย่างยิ่ง ในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้เป็นไปตามมาตราฐานสากล เมื่อคุณได้เริ่มใช้บริการเว็บไซต์ของเรา เราจึงได้พัฒนานโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น เพื่ออธิบายถึง ประเภทของข้อมูลที่เรารวบรวมเก็บ และประมวลผล พร้อมให้สิทธิ์คุณในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลได้ เพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมายนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล “GDPR (General Data Protection Regulation)” ว่าด้วยมาตรการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล โดยคำนึงถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูล ตั้งแต่ขั้นออกแบบ จนถึงตลอดกระบวนการที่ตามมา

วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ คือ เพื่อชี้แจ้งให้ทราบถึงกระบวนการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของการให้บริการ SMSMKT ซึ่งเป็นไปตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของประเทศไทย (รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ)

นโยบายฉบับนี้ใช้กับบุคคลประเภทใดบ้าง

นโยบายฉบับนี้ใช้สำหรับบุคคลประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภท ดังนี้

ประเภทบุคคลที่อยู่ภายใต้นโยบาย รายละเอียดตัวอย่าง
1. ลูกค้าประเภทบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล ลูกค้าบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล เช่น
– ผู้ใช้งานบริการของ SMSMKT
– ผู้ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ของบริการ SMSMKT
– ผู้รับทราบข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ของบริการ SMSMKT
2. บุคคลทั่วไปที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการ SMSMKT บุคคลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับโครงการ SMSMKT
– ลูกจ้าง พนักงาน เจ้าหน้าที่ บุคคลากร
– คู่ค้า เช่น ซัพพลายเออร์ ผู้รับจ้าง ผู้ซื้อ ผู้ขาย เป็นต้น
– ที่ปรึกษาด้านวิชาชีพ
– บุคคลของโครงการที่มีความสัมพันธ์ ติดต่อกันโดดยประการอื่นๆ หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับทางโครงการ หรือที่ทางโครงการ SMSMKT ได้รับข้อมูลส่วนบุคคล/ลูกค้ามาทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ว่าช่องทางใด
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลความเป็นส่วนตัว หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกอยู่ในรูปแบบข้อมูลเอกสาร หรือไม่ก็ตาม ซึ่งข้อมูลระบุความเป็นตัวตนของบุคคลมีความชัดเจน หรือสามารถระบุได้อย่างสมเหตุผลและตรงไปตรงมา โดยผู้ถือครอบครองข้อมูล หรือเมื่อร่วมกับข้อมูลอื่นโดยตรงและที่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัด ตามตัวอย่าง ดังนี้

ประเภทของข้อมูล ตัวอย่างข้อมูลที่โครงการรวบรวม ใช้ และ / หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนตัว – ชื่อ นามสกุล นามแฝง (หากมี)
– อีเมล
– เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)
– ข้อมูลบนเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ (เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือรับรองบริษัท สำเนาเอกสาร ภพ.20 เป็นต้น)
ข้อมูลเพื่อการติดต่อ หรือข้อมูลสำหรับออกใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีสำหรับบุคคลทั่วไปและนิติบุคคล – ชื่อ* (บุคคลธรรมดา)
– นามสกุล* (บุคคลธรรมดา)
– เลขประจำตัวประชาชน* (บุคคลธรรมดา)
– ชื่อบริษัท (นิติบุคคล)
– ชื่อผู้ติดต่อ (นิติบุคคล)
– เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (นิติบุคคล)
– ที่อยู่* (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)
– เบอร์โทรศัพท์* (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)
– อีเมล* (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)
ข้อมูลด้านธุรกรรมเกี่ยวข้องกับการชำระเงินจากลูกค้าและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง – สำเนาแจ้งโอนเงิน
– สำเนาหนังสือหัก ณ ที่จ่าย (ใบทวิ 50)
ข้อมูลทางเทคนิค อุปกรณ์หรือเครื่องมือ – หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address หรือ Mac Address)
– คุกกี้ (Cookies ID)
– ข้อมูลการทำงานของระบบ (Log Activity)
– ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ (Log – in) ระยะเวลาที่เข้าถึง การใช้งานและระยะเวลาการใช้งานแอปพลิเคชัน และเว็บไซต์ ประวัติการค้นหา ข้อมูลการเรียกดู
– ค่าเขตเวลา (Time zone)
– ประเภทและเวอร์ชันของระบบรวมถึงเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม
ข้อมูลอื่น ๆ – ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ SMSMKT
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน (Sensitive Personal Data)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกำหนดเป็นการเฉพาะ โดยทางโครงการ SMSMKT ไม่มีเจตนาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนจากลูกค้า หากแต่ในบางกรณีที่ทางโครงการ SMSMKT จำเป็นจะต้องเก็บรวมรวมข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจากลูกค้าเพื่อประกอบการให้บริการ หรือผลิตภัณฑ์ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือลายเซ็น เป็นต้น ทั้งนี้ ทางโครงการ SMSMKT จะเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดเจน หรือในกรณีที่โครงการ SMSMKT มีความจำเป็นตามกรณีที่กฎหมายอนุญาต โดยจะดำเนินการเป็นครั้งคราวไปเมื่อต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้า

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

โครงการ SMSMKT จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยฐานความยินยอม สำหรับวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 • ทาง SMSMKT จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่าน
 • เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการและการเข้าถึงแพลตฟอร์ม
 • เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่านผ่านแพลตฟอร์ม
 • การชำระเงินค่าบริการที่ท่านชำระผ่านแพลตฟอร์ม
 • เพื่อตรวจสอบการทำธุรกรรมที่ทำบนแพลตฟอร์ม
 • เพื่อออกเอกสารต่าง ๆ อาทิ เช่น ใบเสร็จรับเงิน,ใบกำกับภาษี
 • เพื่อทำการส่งเอกสารต่าง ๆ อาทิ เช่น ใบเสร็จรับเงิน,ใบกำกับภาษี
 • เพื่อปรับปรุงรูปแบบหรือเนื้อหาของเว็บไซต์ เเละปรับเปลี่ยนให้กับผู้ใช้
 • เพื่อทำการวิจัยภายในองกรณ์เกี่ยวกับข้อมูล และพฤติกรรมของผู้ใช้
 • เพื่อเสนอข้อมูลที่บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์หรือที่ท่านร้องขอจากบริษัทรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบริการ
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • SMSMKT จะรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน ตลอดจนข้อมูลการใช้งานของท่าน โดยไม่นำไปเปิดเผยแก่บุคคลที่สาม เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ โดยเด็ดขาด
 • SMSMKT จะพิจารณาการร้องขอเปิดเผยข้อมูลหากกรณีมีกฎหมายบังคับใช้
การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
 • การจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่ต้องการเข้าใช้
 • บริษัทจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็นหรือตามกฎหมายหรือเท่าที่มีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการเก็บข้อมูลนั้นไว้และจะสิ้นสุด การเก็บข้อมูลก็ต่อเมื่อผู้ใช้งานมีการร้องขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อไม่ให้สามารถระบุตัวตนได้
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • มีมาตรการป้องกันทางกายภาพ (Physical Safeguard)
 • มีมาตรการควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ (Access Control)
 • ใช้ SSL เข้ารหัสแบบ 256 bit (ระบบล็อคเข้ารหัส) เมื่อประมวลผลข้อมูล
 • การตรวจสอบเพื่อประเมินประสิทธิผลของการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง และการเพิกถอนความยินยอม
 • มีการทำลาย หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่สามารถระบุความเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
 • ร้องขอให้มีการดำเนินการตามสมควรเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิด
  ความเข้าใจผิด
 • ร้องขอให้มีการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการเข้าใช้งานระบบ
การแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทางโครงการ SMSMKT อาจจะพิจารณาทบทวนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราวตามความเหมาะสมและเท่าที่ กฎหมายอนุญาต ทั้งนี้กรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้ ทางโครงการ SMSMKT จะดำเนินการประกาศนโยบายฉบับปัจจุบัน
ให้ผู้ใช้งานทราบผ่านช่องทาง เว็บไซต์ www.smsmkt.com

การติดต่อ และเจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูล

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการรวบรวม ใช้ และ / หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตาม นโยบายฉบับนี้ สามารถติดต่อได้ที่ เจ้าหน้าที่หน่วยงานทรัพยากรบุคคล

 • บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด
  พญาไท พลาซ่า 128/323-333 ชั้น 30 ถนน พญาไท แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  หมายเลขติดต่อ : 02-217-7900 (จันทร์ – ศุกร์ : เวลา 09.00 น. – 18.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ)
  อีเมล : [email protected]
การใช้งานคุกกี้

คุกกี้เป็นส่วนประกอบของข้อมูลที่เว็บไซต์สามารถส่งไปที่เบราว์เซอร์ซึ่งอาจจะได้รับการจัดเก็บไว้บนเว็บเบราว์เซอร์ เพื่อรวบรวมความต้องการของผู้เข้าใช้ และบันทึกข้อมูลการเข้าใช้บริการ ซึ่งข้อมูลที่จัดเก็บได้นั้นจะถูกใช้เพื่อทำให้มั่นใจว่าข้อมูลผู้ใช้งานได้รับบริการในระดับที่เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น

 • เพื่อให้เข้าถึงบัญชีผู้ใช้งานบนเว็บไซต์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และปลอดภัย
 • เพื่อบันทึกข้อมูลการใช้งาน และการตั้งค่าของบนเว็บไซต์
 • เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้งาน
 • เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งานและการเข้าถึงบริการ

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้ อาจจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้เป็นครั้งคราว โดยสามารถทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.smsmkt.com

วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คือ การปกป้องรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน อย่างไรก็ตาม ทาง SMSMKT ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

line chat