SMS กับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 2560

author avatar admin

พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 2560 มีผลอย่างไรกับการส่ง SMS Marketing

Computer Law

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ว่าด้วย พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 2560 มาตรา 11 ประกาศว่า

“ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นอันมีลักษณะเป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับสามารถบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธการตอบรับได้โดยง่าย ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท”

SMS & พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 2560

จากประกาศของ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 2560 การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่น
ที่เป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญให้กับผู้รับและไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับสามารถยกเลิกได้ ถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.

ในส่วนของ SMS ถ้าไม่มีช่องทางให้ผู้รับสามารถยกเลิก หรือแจ้งปฏิเสธการรับโดยง่าย ถือว่าทำผิด พ.ร.บ. เช่นกัน
ซึ่งช่องทางในการ ยกเลิก SMS โฆษณา มี 3 ช่องทาง ดังนี้

  • ยกเลิกโดยการกด *137 (ทุกเครือข่าย)
  • ยกเลิกโดยการโทรหา Call Center ของเครือข่ายมือถือ เช่น AIS, DTAC และ TRUE
  • ยกเลิกโดยการติดต่อผู้ส่ง (บริษัทที่ส่ง) โดยตรง เพื่อให้ Call Center นำเบอร์ลูกค้าใส่ลงใน Blacklist ซึ่งจะทำให้ระบบไม่สามารถส่ง SMS ไปรบกวนลูกค้าอีก

ดังนั้น พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 2560 ไม่ได้ห้ามส่ง SMS เพียงแต่ต้องมีช่องทางให้กับผู้รับสามารถยกเลิก หรือปฏิเสธการรับ SMS ได้เท่านั้นเอง

line chat