SMSMKT ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001

author avatar View Waranya

บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำด้านการพัฒนาระบบซอฟแวร์ที่มีคุณภาพ รวดเร็วและตอบโจทย์ลูกค้าในทุกประเภทธุรกิจ เพิ่มศักยภาพการทำงานให้องค์กรของท่านอย่างไร้ขีดจำกัด

ดังนั้น บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด จึงกำหนดกลยุทธ์ในการปรับปรุงระบบ SMSMKT ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ในการขับเคลื่อนและเสริมสร้างความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้าน SMSMKT พร้อมทั้งบริการที่เป็นเลิศด้วยเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานสากล ซึ่งการปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001

 

โดย ClickNext ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัยสารสนเทศ ISO 27001 หรือ ISO/IEC 27001 เรียบร้อยแล้วในเดือนธันวาคม 2021

 

ระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัยสารสนเทศ ISO 27001 หรือ ISO/IEC 27001 (Information Security Management System: ISMS) เป็น มาตรฐานการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และเป็นมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ ซึ่งใช้หลักการพื้นฐานของความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security) ที่มีองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่

1. Confidential

การปกป้องสารสนเทศให้เข้าถึงได้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ ถ้าหากข้อมูลรั่วไหลแสดงว่าขาดคุณสมบัติในข้อนี้

2. Integrity

ปกป้องความถูกต้องสมบูรณ์ของสารสนเทศไม่ให้ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงผิดไปจากความเป็นจริง เช่น การแฮกระบบเพื่อแก้ไขข้อมูล เป็นต้น

3. Availability

สร้างความเชื่อมั่นว่าระบบสารสนเทศพร้อมใช้งาน

 

ผู้ใช้บริการระบบ SMS ทุกท่าน จึงมั่นใจในความปลอดภัยและข้อมูลต่างๆ ภายในระบบ SMSMKT ได้เลย เพราะ SMSMKT เป็นระบบ SMS Marketing ที่ครบวงจร ปลอดภัย ช่วยให้ทุกธุรกิจสามารถใช้ SMS เป็นช่องทางการตลาด เพื่อเพิ่มยอดขาย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเห็นผลได้จริง

line chat